KOUVOLAN VESIOSUUSKUNNAT ry
Kouvolan seudun vesiosuuskuntien yhteenliittymä ja edunvalvoja

Lorem ipsum

KOUVOLAN VESIOSUUSKUNNAT RY:N SÄÄNNÖT (Rek no: 202.364)


1.  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kouvolan vesiosuuskunnat ry ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kouvolan kaupunki.
2.  Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistön edunvalvojana, yhteistyön kehittäjänä, tukiorganisaationa sekä edistää, ylläpitää ja kehittää toimintaan liittyviä hyviä käytäntöjä, alan neuvontaa, koulutusta ja toimintaedellytyksiä laadukkaan vesihuollon järjestämiseksi toimialueellaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-         seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja
-         osallistuu alueensa etujärjestönä alueen vesihuoltoon liittyvään suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon
-         toimii yhteistyössä alueen kaupungin, kylätoimikuntien ja alueen muiden viranomaisten kanssa toimintaansa liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi
-         harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Yhdistys on puolueisiin sitoutumaton.
3.  Jäsenet.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Kouvolan kaupungin alueella toimiva vesihuolto-osuuskunta (vast.), joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
4.  Jäsenen eroaminen ja erottaminen.
Osuuskunnalla on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne vel­voitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menette­lyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5.  Jäsenmaksu.
Osuuskunnilta perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Jäsenmaksun suuruutta määrätessä tulee ottaa huomioon jäsenosuuskunnan koko (liittymätalouksien määrä).
6.  Hallitus.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluu jäsenosuuskuntien nimeämistä edustajista vuosikokouksessa valitut 7 - 12 jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Jäsenet valitaan toimialueelta alueittain edustavasti. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa äänioikeudettomia asiantuntijajäseniä .
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen­johtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puo­let hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksin­kertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7.  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8.  Tilikausi j a tilintarkastus.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikoko­usta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kak­si viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9.  Yhdistyksen kokoukset.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoi­tettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuoro­kauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin mää­rätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kui­tenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitse­män vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
11. Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.  Kokouksen avaus.
2.           Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3.           Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.           Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5.           Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
6.           Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi­sestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7.           Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmak­sun suuruus.
8.  Valitaan jäsenet hallitukseen.
9.           Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskut­suun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen.
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksenkokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöl­lä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutta­misesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tar­koituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämäl­lä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen
OSKyhdistyksen säännöt
Päivitetty 2010